Politica de securitate

 

Operatorul de date cu caracter personal

Site-ul www.infobiz.md este proprietatea Î. M. „INCASO” SRL, operatorul este înregistrat sub numărul 0000005 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal (www.registru.datepersonale.md) și a fost autorizat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal de a prelucra datele cu caracter personal ale clienților săi. Autorizarea de către Autoritatea responsabilă de regimul juridic al protecției datelor cu caracter personal demonstrează că operatorul prin măsurile organizatorice și tehnice adoptate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Cine poate utiliza site-ul

Accesarea poate fi efectuată de către orice persoană fizică, în nume propriu și doar dacă aceasta a atins vârsta de 18 ani.

Activitățile desfășurate de operator sunt destinate persoanelor rezidente și nerezidente din Republica Moldova, sau, după caz, altor persoane în legătură cu prestarea serviciilor.

Toate informațiile accesibile pe site care vizează conținutul de text, imagine, structură etc. sunt destinate în exclusivitate persoanelor fizice/juridice în scop de utilizare personală și sunt protejate în conformitate cu legislația națională privind drepturile de autor și drepturile conexe. Orice copiere sau utilizare a acestor informații în alte scopuri decât cel enunțat este interzisă și duce la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

Modul de autentificare în sistem

Înregistrarea în sistem se efectuează prin accesarea paginii web www.infobiz.md , fiind necesar a fi consemnate următoarele categorii de date:

Login cont personal;

Password cont personal;

E-mail;

Telefon;

Înregistrarea va putea fi efectuată cu succes numai în urma completării tuturor câmpurilor obligatorii. Parola este confidențială și nu poate fi dezvăluită către alte persoane terțe.

La finalizarea completării rubricilor specifice, subiectul de date cu caracter personal confirmă că datele cu caracter personal introduse de către acesta sunt veridice și îi aparțin.

Prin realizarea acestor pași, dvs. veți dispune de cabinet personal pe platforma www.infobiz.md .

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Operatorul va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, localitatea de reședință, limba de comunicare preferată, numărul de telefon, adresa de email, date bancare precum și alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care aceste date vor fi consemnate la cererea acestuia prin: adresare, solicitare, reclamație sau orice alt mod în legătură cu obiectul prestării serviciilor.

În cadrul acestui sistem de evidență este interzisă colectarea categoriei speciale a datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în cadrul sistemului de evidență în scop de:

ținere a evidenței clienților ce au solicitat/beneficiat sau care intenționează să solicite/beneficieze de serviciile prestate de către operator;

oferirea suportului privind serviciile prestate;

onorarea altor obligații ce rezultă din raporturile juridice stabilite cu clienții.

Operatorul nu prelucrează datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele indicate.

Notificarea privind transferul transfrontalier

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe serverele din Republica Moldova, însă sub monitorizarea și controlul operatorului.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Nu se va încheia un consimțământ separat dacă datele sunt colectate direct de la client (prin intervievarea/chestionarea față în față sau prin telefon, sau datele vor fi înregistrate în sistem prin interfața web nemijlocit de către utilizator), în cazul:

a) acțiunilor necesare înaintea încheierii contractului ce se referă la crearea cabinetului personal pe pagina web www.infobiz.md, efectuare plăților online sau prin intermediul unei adresări la linia de telefon a companiei, perfectarea și examinarea anchetei consumatorului, preluarea comenzii;

b) activităților indispensabile executării contractului care se referă la ținerea evidenței debitorilor, oferirea suportului față de serviciile solicitate/prestate, precum și alte aspecte de ordin civil care rezultă din raporturile juridice încheiate.

În toate cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal în lipsa unui consimțământ încheiat separat, operatorul sau persoanele împuternicite de către operator vor informa subiecții de date cel puțin despre: scopul pentru care sunt colectate datele, temeiul legal, volumul și categoriile de date, termenul de stocare, modul de utilizare, persoanele împuternicite de către operator precum și drepturile acestora.

Operatorul de date cu caracter personal informează că datele cu caracter personal pot fi utilizate și în alte scopuri prevăzute expres de lege, cum ar fi: la solicitarea organelor din sectorul polițienesc sau organelor cu funcție de control - activități pe care operatorul de date nu le poate prestabili însă le ia în calcul atunci când colectează datele cu caracter personal. În cazul unor astfel de situații, operatorul de date va verifica corespunderea solicitării sub aspect de respectare a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal și o va executa doar în cazul existenței scopului și temeiului legal.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

Salariații – în limita atribuțiilor funcționale distribuite prin actele interne;

Beneficiarii contractuali – persoanele față de care sunteți debitor;

Birourile istoriilor de credit;

Persoanele împuternicite de către operator:

Companiile responsabile de asigurarea mentenanței și deservirea echipamentului tehnic – în măsura în care situația concretă este necesară și autorizată de către administrație;

Companiilor responsabile care asigură mentenanța softurilor;

Companiilor responsabile de asigurarea auditului financiar extern;

Companiilor responsabile de recepționarea și livrarea trimiterilor poștale;

Alți operatori de date cu caracter personal:

Birourile istoriilor de credit;

Executorii judecătorești;

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

Serviciul Fiscal de Stat;

Consiliul Agenția pentru Protecția Consumatorilor;

Organelor de ocrotire a legii ;

Persoanelor fizice sau juridice care au fost menționate de către client ca destinatari ai datelor cu caracter personal.

Partenerilor contractuali sau a instituțiilor în privința cărora ați consimțit transmiterea datelor cu caracter personal.

Transmiterea către alte persoane terțe fără acordul subiectului de date este interzisă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării serviciilor de comerț electronic

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), şi Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal al Republicii Moldova, Compania are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Companie, în calitate de operator, înregistrat în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal, și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

providerul de servicii IT care asigură funcționalitatea acestui site;

autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații;

procesatorul de plăți;

Informațiile Dumneavostră personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul Dvs. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, în speţa împuterniciţii companiei, care ne asistă în asigurarea mentenanței platformei, atâta timp cât părțile păstrează confidențialitatea acestor informații.

Prin utilizarea serviciilor de comerț electronic, acceptaţi termenii și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal. Datele personale se vor putea prelucra doar în scopurile prevăzute mai sus atat timp cât este necesar conform legislaţiei fiscale în vigoare. Compania îşi poate rezerva dreptul de a prelucra, în temei legitim anumite date cu caracter personal mai mult decât prevede legislaţia fiscală în vigoare, exclusiv în cazul în care autoritatile naţionale competente pot decide anumite investigaţii conform termenelor prevăzute în Codului administrativ, Codul penal/contravențional sau alte legi specifice. Alte date cu caracter personal prelucrate de Companie pot fi utilizate doar în cazul în care vă exprimaţi consimţământul explicit şi granular pe unul dintre site-urile noastre/ale împuterniciţilor noştri.

Drepturile subiecților de date cu caracter personal

Dreptul la informare - constă în dreptul de a fi informat înainte de a fi colectate și prelucrate datele cu caracter personal cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Dreptul de acces la date - constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sânt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Dreptul de intervenție - constă în obținerea în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a informațiilor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Dreptul de opoziție - constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - constă în posibilitatea de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date care a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate destinate să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

Dreptul la justiție - constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate. Așadar, aveți dreptul să depuneți o plângere Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect al prelucrării datelor personale de către noi sau credeți că nu ne îndeplinim responsabilitățile noastre de operator de date. Detaliile de contact ale Autorității sunt: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel:  +373-22-820801, fax: +373-22-820807, e-mail: centru@datepersonale.md

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: mun. Chişinău, str. Calea Ieșilor, 10B, în atenția Responsabilului de protecția datelor cu caracter personal sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică office@gdpr.md  la adresa https://www.infobiz.md . Vom răspunde cererii în termen maxim de 15 zile de la data primirii acesteia.

De asemeni, puteți refuza furnizarea datelor cu caracter personal către Companie. Refuzul de a furniza astfel de date nu exclude temeiul legal de prelucrare stabilit de art. 5 alin. (5) al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Fișiere Cookie

Operatorul de date prelucrează două tipuri de cookie-uri: pe sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau la închiderea aplicației (browserului web).

Cookie-urile în sine nu solicită și nu sunt alăturate altor informații adiționale care ar putea duce la identificarea vizitatorilor neînregistrați.

La terminarea sesiunii de internet, modulele cookie de sesiune sunt șterse automat.

Blocarea accesului la site

Accesul la site poate fi blocat în cazul în care:

De către dvs. au fost încălcate regulile și cerințele prevăzute mai sus;

A fost realizat dreptul de opoziție;

Dacă dvs. ați creat mai mult de un profil de utilizator autorizat pe acest site.